Strategia i Cele

Cele strategiczne to kamienie milowe na drodze do realizacji strategii, które są zarówno wyzwaniem, wysoko ustawioną poprzeczką, jak i stanowią sposób pomiaru realizacji misji w konkretnej domenie strategicznej organizacji. Spinają one różnorodne elementy strategii organizacji a poziom ich realizacji pomaga ocenić, w jakim stopniu organizacja realizuje określoną strategię.

Chcemy aby przyjęte w naszej strategii cele spełniają wszystkie podstawowe wymogi, jakie winny mieć w myśl kanonów przyjętych w UE to znaczy charakteryzują się następującymi cechami (SMART):

Specific – specyficzne, dokładnie określone,

Measurable- mierzalne,

Agreed- uzgodnione,

Realistic – realne,

Timed- określone czasowo

Cel strategiczny I- Dostosowanie poziomu kształcenia zawodowego do wyzwań XXI wieku

Cel strategiczny II – Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału rozwojowego firmy poprzez wzrost

                                   konkurencyjności 

Cel strategiczny III- Podniesienie standardu i jakości usług

Cel strategiczny IV – Wzrost kompetencji oraz rozwój kapitału ludzkiego

 

data ostatniej aktualizacji: 06.01.2018